Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft. In deze privacyverklaring worden onze maatregelen en afspraken hierover beschreven. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma (KvK: 39064035) Hoofdweg 18, 9796PC Sint Annen.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website (https://bouwadviesbureau-haitsma.nl) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • geslacht;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derden, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw wettelijke rechten

U mag Bouwkundig Adviesbureau  Y, Haitsma vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Bouwkundig Adviesbureau  Y, Haitsma verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement, neem dan contact met ons op.